Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Alle koop- en verkoopcontracten worden door de verkoper onder opschortende voorwaarden gesloten tot dat uit de door hem ingewonnen informaties blijkt dat de koper voldoende kredietwaardig is.

 2. Elke wijziging of nietigverklaring van de bestelling is afhankelijk van het geschreven akkoord van de verkoper.

 3. De vermelde leveringsdata worden door de koper aanvaard als zijnde op gegeven bij benadering.

 4. Geen enkel order kan wegens het verstrijken van de leveringstermijn eenzijdig worden geannuleerd tenzij na voorafgaande ingebrekestelling en mits een opgave van uiterste doch redelijke leveringsdatum.

 5. Indien het contract bepaalt dat de koper de goederen zal afhalen, dient deze de overeengekomen termijnen te eerbiedigen, anders behoudt de verkoper zich het recht voor de verkoop geheel of gedeeltelijk te verbreken of de koper te verplichten de levering te aanvaarden, zonder uitsluiting van recht op schadevergoeding en intresten in elk van deze gevallen.

 6. De door de koper voor gezien getekende strook van de leverbon (vervoerdocument)zal door de verkoper aanzien worden als kwijting voor de definitieve levering van de goederen.

 7. Elke klacht inzake de goederen moeten op straffe van verval schriftelijk kenbaar gemaakt worden binnen acht dagen na levering ervan. De klachten inzake facturen moeten op straffe van verval eveneens schriftelijk kenbaar gemaakt worden binnen acht dagen na factuurdatum. Indien een klacht inzake de goederen zou aanvaard worden zal de verkoper zijn tussenkomst beperken tot de vervanging van de slecht bevonden goederen.

 8. Alle rekeningen zijn betaalbaar te Gullegem.

 9. Elke betaling welke niet volledig uitgevoerd is binnen de hiervoor vastgestelde termijn doet van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest lopen van 1,5 % per maand en dit vanaf de factuurdatum: daarenboven zal er een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn, 15 % van de factuurprijs, met een minimum van 24,79 EUR indien de facturen onbetaald blijven na schriftelijke aanmaning.

 10. Bij niet-betaling van enige factuur op de vervaldag worden alle andere facturen ineens opeisbaar en mag de vennootschap te harer keuze of de uitvoering harerzijds van eventuele andere kooptransacties opschorten totdat alle openstaande factuurbedragen zijn betaald of eventuele andere kooptransacties waaraan de vennootschap nog uitvoering moet geven, zonder ingebrekestelling en zelfs zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden beschouwen. De goederen blijven de eigendom van de verkoper zolang de betaling niet volledig werd uitgevoerd.

 11. Wanneer de koper enerzijds een bestelling annuleert of zijn verplichtingen niet nakomt behoudt de verkoper zich het recht voor zowel de uitvoering te vorderen, ofwel een schadevergoeding te eisen van dertig procent van de waarde van de niet afgenomen goederen, ongeacht de meerdere bewezen schade door de verkoper ingevolge de verbreking van de overeenkomst door de koper.

 12. Prijzen zijn steeds zonder verbintenis en kunnen berekend worden tegen het tarief van kracht op de dag van de levering, zelfs zonder voorafgaande mededeling. Prijslijsten kunnen niet als aanbod aanzien worden. Bij muntontwaarding behoudt de verkoper zich het recht de bedongen prijzen aan te passen met percentage van de ontwaarding, zelfs als voorafgaand prijsoffertes op bestelbon werden opgemaakt, aanvaard en ondertekend.

 13. De verkoper kan niet instaan voor de regelmatigheid van de kleuren.

 14. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn vervoer-, verzekerings-, dedouanerings-en andere kosten niet inbegrepen in de prijs.

 15. Alle verkoopovereenkomsten tussen partijen gesloten, alsook alle betwistingen tussen partijen worden beheerst zowel door het Belgisch recht als door het Belgisch procesrecht.

 16. In geval van geschil of betwisting zijn territoriaal alleen de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

 17. In geen geval kunnen de gebeurlijke factuurvoorwaarden van de koper afbreuk doen aan bovengenoemde voorwaarden.